Breaking News

Nala wuntshwa wa vandla ra EFF i Pravin Gordhan

Xiseveseve xa EFF na Holobye Pravin Gordan a xi lavi munhu a xi wela xihenhla.

Hi lembe ra 2016, n’wheti ya Nhlangula, vandla ra EFF ri endle xirhambo eka vaaka-tiko hinkwavo ku va huma va ya kombisa nseketelo wa vona eka holobye Pravin le Union Buildings. Namutlha vandla ra EFF ri rhamba vaaka-tiko ku seketela mhaka yo Holobye Pravin a khomiwa.

Xiseveseve lexi xi lava ntamu, a xi lavi munhu wo fihlula hi Jungle Oats xi lava munhu wo fihlula hi ximarha na nkanka…

Leave a Reply

%d bloggers like this: